Monitoringsrapport Resilience Strategie

In het voorjaar van 2019 is de eerste Haagse Resilience Strategie gepubliceerd. Deze Strategie beschrijft de risico's voor Den Haag, kansen om daar veerkrachtig mee om te gaan en meer dan 40 nieuwe en bestaande initiatieven die in belangrijke mate bijdragen aan de veerkracht van de stad. Bij een groot deel daarvan is de gemeentelijke organisatie betrokken, maar dat is niet altijd het geval. Voor de initiatieven waarbij de gemeente een rol heeft, geldt dat deze zijn opgezet binnen bestaande portefeuilles en programma’s. De Resilience Strategie noemde het belang om de genoemde risico’s en initiatieven te monitoren. Dit monitoringsrapport voorziet daarin.

Het monitoringsrapport gaat in op twee vragen:

• Hoe hebben de risico’s die in de Haagse Resilience Strategie staan genoemd zich ontwikkeld?

• Hoe gaat het met de initiatieven die in de Haagse Resilience Strategie staan?

Om deze vragen te beantwoorden is geput uit de verschillende maatschappelijke impactanalyses over de coronacrisis, informatie van het CBS en de nationale planbureaus en het internationale World Risk Report van het World Economic Forum. Informatie over de voortgang van de initiatieven is verzameld met behulp van interviews.

Risico’s

Net als de Resilience Strategie maakt het monitoringsrapport onderscheid in twee risicosoorten: zaken die acuut misgaan zoals een cyberaanval, extreem weer, een pandemie of aanslag. Dit worden shocks genoemd in het rapport. Daarnaast zijn er zaken die zich geleidelijk voltrekken die op den duur impact kunnen hebben op het functioneren van een stad. Denk aan klimaatverandering, ondermijnende criminaliteit, segregatie of armoede. Dit worden stresses genoemd in het rapport. De coronacrisis onderstreept het belang om deze twee soorten risico’s in samenhang te bezien. Daarnaast versterken bestaande stresses, zoals armoede, eenzaamheid, en kansenongelijkheid de gevolgen van de coronacrisis of ontstaan daar juist door. Dit zorgt ervoor dat bepaalde bewoners of wijken harder getroffen worden dan andere.

Vanzelfsprekend is de coronacrisis niet het enige risico. Wereldwijd hebben steden onder meer te maken met klimaatverandering, groei, een veranderende economie en een toenemende cyberdreiging. Het monitoringsrapport beschrijft aan de hand van data en voorbeelden dat Den Haag hierop geen uitzondering is. De beschreven ontwikkelingen benadrukken voor het college het belang om de stad daar zoveel mogelijk tegen bestand te maken. Deze verantwoordelijk wordt breed opgepakt, zowel in de stad als door de gemeentelijke organisatie. Naast de gemeentelijke diensten draagt ook het Haagse Resilience Programma daaraan bij. Het monitoringsrapport noemt twee risico’s die niet in de Haagse Resilience Strategie stonden maar die nadrukkelijk aan de orde kwamen in de geraadpleegde bronnen. Dit zijn (1) nepsnieuws & desinformatie en (2) een opeenhoping van verschillende shocks en stresses bij jeugdigen.

De initiatieven

De uitdaging van het vergroten van stedelijke veerkracht is om de hiervoor beschreven samenhang tussen risico’s juist in het voordeel van Den Haag te laten werken. Dit kan bijvoorbeeld door voor ingrepen te kiezen die de stad aanpassen aan klimaatverandering en tegelijkertijd ook een positieve sociale impact hebben. Door initiatieven te nemen die zorgen dat de Haagse economie sterker wordt en tegelijkertijd meer toegankelijk maakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de mobiliteit van Den Haag zo in te richten dat bewoners zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen en die tegelijkertijd bewoners van kwetsbare wijken verbindt met nieuwe kansen om te werken en te leren. Door initiatieven te nemen die bewoners met elkaar verbinden, zowel als bron van geluk als van hulp. In goede tijden vergroten dergelijke combinaties de kwaliteit van de stad en Haagse samenleving. In slechte tijden dempen ze de impact van tegenslagen en dragen ze bij aan een veerkrachtig herstel. De Haagse Resilience Strategie beschreef in 2019 een selectie van 41 nieuwe en bestaande initiatieven die de hiervoor beschreven combinaties weten te maken. Het monitoringsrapport beschrijft hoe het deze 41 initiatieven de afgelopen 2 jaar is vergaan, welke lessen zijn geleerd en werpt een blik op de nabije toekomst van ieder initiatief. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat een groot deel van de nieuwe initiatieven is opgestart, gerealiseerd of uitgebreid. De initiatieven die reeds bestonden hebben zich verder ontwikkeld of zijn zelfs opgeschaald. Er zijn ook initiatieven die inmiddels zijn beëindigd. De lessen die ons dit biedt worden meegenomen bij het ontwikkelen van andere.

Klik hier voor het volledige rapport

 

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.